Tallinna Käsitöömess Tallinna Lauluväljakul 15. - 17. aprill on edasi lükatud. Järgmise toimumisaja anname teada peatselt. Tallinna Virtuaal Käsitöömess toimub www.tallinnakäsitöömess.ee ja https://www.facebook.com/Tallinnakasitoomess.

logo

Põhikiri

 

Tallinna Käsitöömessi põhikiri
 

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühingu nimi on Tallinna Käsitöömess MTÜ (edaspidi: Mess)
1.2 Messi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik
1.3 Mess on poliitiliselt sõltumatu ühendus
1.4 Messi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril
1.5 Messi liikmetele on Tallinna Käsitöömessidel osalemine -10% soodsam
1.6 Messi liikmed saavad Tallinna Käsitöömessiga seotud infot enne selle avalikustamist
1.7 Messil puudub liikmemaks
1.8 Messi Juhatus koosneb Messi asutajaliikmetest
1.9 Messi Juhatusse võidakse määrata liikmeid Messi asutajaliikmete ettepanekul

 

2. EESMÄRGID

2.1. Messi eesmärkideks on Tallinna Käsitöömessi korraldamine

2.2 Eesti käsitöö populariseerimine ja väärtustamine
2.3 Käsitööga seotud küsimuste regulaarne analüüsimine, arutelu, info kogumine ja vahendamine

2.4 Käsitöövaldkonda puudutava seadusandluse edendamine

2.5 Oma liikmeskonna huvide esindamine ja kaitse
2.a. Oma eesmärkide saavutamiseks Mess :

2.a.1 moodustab vajalikud juhtimis-, kontroll- ja tööorganid

2.a.2 edendab ja korraldab liikmetevahelist koostööd

2.a.3 korraldab avalikke üritusi, seminare, mõttetubasid ja muid Messi eesmärkide täitmisele suunatud avatud koosviibimisi

2.a.4 arendab, toetab ja hoiab tugevat ja aktiivset liikmeskonda

2.a.5 teeb tihedat koostööd seadusandliku võimu, täitevvõimu, majandus- , haridusasutuste ja poliitiliste institutsioonidega, erialaliitudega ja muude käsitöö ja kultuurivaldkonda esindavate organisatsioonidega

2.a.6 kogub, analüüsib ja mõtestab käsitööerialast informatsiooni, osaleb käsitöö ühiskondliku rolli ja väärtustamise arutamisel ja võimendamisel

2.a.7 teeb muid tegevusi, mis on vajalikud Messi eesmärkide saavutamiseks.
 

3. MESSI LIIKMED

3.1. Liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab järgmistele tingimustele:

3.1.1 isik on seotud käsitöövaldkonnaga

3.1.2 isik huvitub põhikirjas toodud eesmärkide saavutamisest

3.1.3 isiku senine tegevus on olnud Messi eesmärkidega kooskõlas
3.2. Messil võivad olla toetajaliikmed.

3.2.1 Toetajaliikmeks võivad saada juriidilised isikud, kes kiidavad heaks Messi poolt seatud eesmärgid ja selle saavutamise vahendid ning on esitanud Messi toetajaliikmeks saamise kohta avalduse

3.2.2 Toetajaliikmeks saamise otsustavad Messi algatajaliikmed lihthäälteenamusega

3.2.3 Toetajaliikmele laienevad kõik Messi liikme õigused ja kohustused
3.2.4 Toetajaliikme liikmemaksu vajalikuse ja suuruse otsustab Messi juhatus

3.3. Messil võivad olla auliikmed

3.3.1 Messi auliikmeks saamise ettepaneku teeb Messi juhatus isikule ise
 

4. LIIKMEKS VASTUVÕTMINE

4.1. Messi liikmeks astuda sooviv isik esitab Messile avalduse (vt. Liikmeks astumise vorm)

4.2. Messi juhatus otsustab liikmeks vastuvõtmise ilma põhjendamatute viivitusteta pärast avalduse laekumist 30päeva jooksul

4.3. Messi juhatusel on õigus ise kutsuda koja liikmeks nii juriidilisi kui eraisikuid
 

5. LIIKME VÄLJAASTUMINE JA VÄLJAARVAMINE

5.1. Messist välja astuda sooviv liige esitab kirjaliku avalduse. Enne avalduse esitamist peab liige täitma Messi ees oma liikmelisusest tulenevad kohustused. Liige loetakse Messist väljaastunuks Messi asutajaliikmete sellekohase otsuse tegemise päevast arvates

5.2. Messi juhatus võib Messist välja arvata liikme:

5.2.1 kes ei täida käesoleva põhikirja sätteid või kes ei vasta enam liikmele esitatavatele nõuetele

5.2.2 kelle tegevus kahjustab Messi
5.2.3 kes rikuvad Tallinna Käsitöömessi eeskirja

5.2.4 kes viivitab Tallinna Käsitöömessi arvete tasumisega kauem kui 2 (kaks) kuud

5.3. Mess teatab kirjalikult väljaarvatule sellekohasest otsusest. Nimetatud teade loetakse liikme poolt kättesaaduks, kui see on saadetud liikme poolt Messis peetavas liikmete registris toodud e-posti aadressile ja saatmisest on möödunud kümme päeva
 

6. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1. Messi liikmel on õigus:

6.1.1 osaleda Messi tegevuses hääleõigusega, valida ja olla valitud Messi juht- ja kontrollorganitesse, töögruppidesse ning olla volitatud Messi tegevuses vajalike eesmärkide täitmiseks

6.1.2 esitada arutamiseks ettepanekuid Messi tegevust puudutavates küsimustes ning algatada töögruppe
6.1.3 esitada kandidaate Messi valitavatesse organitesse

6.1.4 esitada järelpärimisi Messi tegevuse suhtes

6.1.5 saada muid käesoleva põhikirjaga ettenähtud hüvesid

6.1.6 kasutada soodustingimustel Messi teenuseid vastavalt kinnitatud teenuste loetelule ja hinnakirjale

6.1.7 astuda juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel igal ajal Messist välja

6.2. Liikmel on kohustus:

6.2.1 lähtuda oma tegevuses Messi eesmärkidest

6.2.2 järgida käesolevat põhikirja poolt (nende pädevuse piires) vastuvõetud otsuseid

6.2.3 mitte kuritarvitada oma liikmelisusest tulenevaid õigusi

6.2.4 anda enda kohta tõest informatsiooni Messi tegevust ja eesmärke puudutavates küsimustes

6.2.5 hoiduda tegevusest, mis kahjustab Messi mainet

6.2.6 mitte väljastama Messi poolt kogutud konfidentsiaalset informatsiooni kolmandatele isikutele

6.3. Liikmel on ka kõik muud õigused ja kohustused, mis tulenevad käesoleva põhikirja teistest sätetest ning seadusest
 

7.  MESSI JUHTIMINE

7.1. Messi juhtimisorganiks on tema Juhatus, kelle pädevuses on:

7.1.1 Põhikirja kinnitamine, täiendamine ja muutmine

7.1.2.Messi liikmetele Messiga seotud tegevusteks volituste andmine

7.1.3 Messi eesmärkide ning tegevuskava kinnitamine

7.1.4 Messi eelarve ja majandusaasta aruande kinnitamine

7.1.5 Messi liikmemaksu suuruse, tasumise korra ning tähtaja kinnitamine

7.1.6 Messi kui MTÜ tegevuse lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine

7.1.7 Muude Messi tegevusega seotud küsimuste otsustamine
7.2. Messi liige võib volitada teist Messi liiget enda esindamiseks. Üks Messi liige võib korraga esindada kuni kolme Messi liiget

7.3. Igal Messi liikmel on üks hääl

7.4. Messi liikmete koosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse Messi kodulehel vähemalt 7 (seitse) päeva enne koosoleku toimumist. Kutses märgitakse koosoleku toimumise aeg, koht ning päevakord

7.5 .Koosoleku otsused on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole osalenud liikmetest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti

7.6. Messi liige ei või hääletada, kui otsustatakse tema tegevusega seotut

7.7. Koosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohalolevate Messi liikmete arvust, kui liikmetele on koosoleku toimumisest käesoleva põhikirjaga sätestatud korras teatatud
 

8. TÖÖGRUPID

8.1. Messi liikmete ettepanekul võidakse moodustada Messi tegevuse korraldamiseks alalisi ning ajutisi töögruppe

8.2. Töögrupi töö lõppeb töögrupi loomiseks ettenähtud eesmärgi täitmisega
 

9. MESSI VARA

9.1. Messi ülessannete täitmist rahastatakse:

9.2 põhikirjalisest tegevusest saadavast tulust

9.3 eraldistest, toetustest, annetustest

9.4 muust tulust
9.5 Messi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omamine ei ole vastuolus seadustega

 

10. MESSI TEGEVUSE LÕPETAMINE

10.1. Messi ühinemine, jagunemine ja lõpetamine viiakse läbi seadusega sätestatud korras